Dětský domov
Cheb a Horní Slavkov

O dětském domově

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže. Dětský domov zajišťuje náhradní výchovnou péči dětem ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé nezaopatřené osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově. Dětský domov může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem. Činnost DD je specifikována v organizačním řádu a vnitřním řádu. Do zařízení jsou děti umísťovány na základě rozhodnutí soudu.

Zařízení

Organizace disponuje s dvěma zařízeními. Kapacita lůžek každého z nich je čtyřiadvacet lůžek. Ve středisku Cheb bydlí děti ve vile, ve které jsou tři bytové jednotky a děti ze střediska Horní Slavkov bydlí v klasických bytových domech rozmístěných po městě. Jedná se o moderní a přínosné pojetí ústavní výchovy, kdy děti vyrůstají v běžných podmínkách, které se podobají rodinnému životu. V každé bytové jednotce je umístěno maximálně osm dětí, které navštěvují běžné školy a účastní se zájmových kroužků a aktivit, které nabízejí další školská zařízení města.

Kontakt

Právní předpisy

Ve své činnosti se řídí dětský domov obecně platnými právními předpisy. Stěžejními jsou:
Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů a v následných novelizacích
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 438 / 2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 458 / 2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 359 / 1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí v násled. novelizacích
Zákon č. 108 / 2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů